Giải câu 2 bài 32: Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 138 sgk hóa 10

Hãy ghép cặp chất và tính chất sao cho phù hợp :

Các chất

A. S

B. SO2

C. H2S

D. H2SO4

Tính chất của chất

a) chỉ có tính oxi hóa

b) chỉ có tính khử

c) có tính oxi hóa và tính khử.

d) chất khí, có tính oxi hóa và tính khử.

e) không có tính oxi hóa và tính khử.

Bài làm:

A với c) ; S có tính oxi hóa và tính khử.

B với d) ; SO2 chất khí, có tính oxi hóa và tính khử.

C với b) ; H2S chỉ có tính khử .

D với a). H2SO4 chỉ có tính oxi hóa.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021