Giải câu 4 bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

  • 1 Đánh giá

Câu 4:Trang 18 sgk hóa học 10

Căn cứ vào đâu mà người ta biết chắc chắn rằnggiữa nguyên tố hiđro (Z = 1) và nguyên tố urani (Z = 92) có 90 nguyên tố.

Bài làm:

Mỗi nguyên tố đều có số hiệu nguyên tử xác định. Như vậy từ Z = 1 đến Z = 92 có 92 nguyên tố.

Suy ra ngoài 2 nguyên tố urani và hiđro có 90 nguyên tố.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021