Giải câu 2 bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 146 sgk hóa 10

Cho các phương trình hóa học :

a) SO2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

b) SO2 + 2H2O ⥩ H2SO3.

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.

d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O.

e) 2SO2 + O2 →(to, xt: VO5) 2SO3.

Chọn câu trả lời đúng.

SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau :

A. a, d, e ;

B. b, c ;

C. d.

SO2 là chất khử trong các phản ứng hóa học sau :

A. b, d, c, e ;

B. a, c, e ;

C. a, d, e.

Bài làm:

Đáp án: C và B

Ta có:

a) S+4 → S+6 + 2e

b) Giữ nguyên số oxi hóa

c) S+4 → S+6 + 2e

d) S+4 + 4e → S

e) S+4 → S+6 + 2e

C : SO2 là chất oxi hóa trong phản ứng d.

B : SO2 là chất khử trong phản ứng hóa học : a, c, e.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021