Giải câu 4 bài 33: Axit sunfuric Muối sunfat

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 143 sgk hóa 10

a) Axit sunfuric đặc có được dùng làm khô những khí ẩm, hãy dẫn ra một thí dụ. Có những khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy dẫn ra một thí dụ. Vì sao ?

b) Axit sunfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than (được gọi là sự hóa than). Dẫn ra những thí dụ về sự hóa than của glucozơ, sacarozơ.

c) Sự làm khô và sự hóa than khác nhau như thế nào ?

Bài làm:

a) Axit sunfuric đặc có tác dụng làm khô những khí ẩm.

Ví dụ: làm khô khí CO2, không làm khô được khí H2S, H2, … do chúng có tính khử:

H2SO4 đặc + H2 → SO2 + H2O.

H2SO4 đặc + H2S → 4S + 4H2O.

b) Ví dụ với glucozo và saccarozo:

C6H12O6 →(H2SO4 đặc) 6C + 6H2O.

C12H22O11 →(H2SO4 đặc) 12C + 11H2O.

c) Sự làm khô :chất được làm khô không thay đổi.

Sự hóa than : Chất tiếp xúc với H2SO4 đặc biến thành chất khác, trong đó có cacbon.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021