Giải câu 5 bài 38: Cân bằng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 163 sgk hóa lớp 10

Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh hoạ:

C(r) + CO2(k) ⥩ 2CO(k); ∆H > 0.

Bài làm:

Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê:

  • Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch cân bằng theo chiều giảm tác động bên ngoài đó.
  • Với cân bằng:

C(r) + CO2(k) ⥩ 2CO(k); ∆H > 0.

    • ∆H > 0: phản ứng thu nhiệt => tăng nhiệt độ làm phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận.
    • Thể tích khí tăng lên khi phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận => giảm áp suất thì phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận.
    • Tăng nồng độ CO2 hoặc giảm nồng độ CO cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021