Giải câu 6 bài 38: Cân bằng hóa học

 • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 163 sgk hóa lớp 10

Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:

C(r) + H2O(k) ⥩ CO(k) + H2(k); ∆H > 0. (1)

CO(k) + H2O(k) ⥩ CO2(k) + H2(k); ∆H < 0. (2)

Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi trong một các điều kiện sau?

a) Tăng nhiệt độ.

b) Thêm hơi nước vào.

c) Thêm khí H2 vào.

d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích hệ giảm xuống.

e) Dùng chất xúc tác.

Bài làm:

Xét hai cân bằng:

C(r) + H2O(k) ⥩ CO(k) + H2(k); ∆H > 0. (1)

CO(k) + H2O(k) ⥩ CO2(k) + H2(k); ∆H < 0. (2)

a) Tăng nhiệt độ:

 • Cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều thuận
 • Cân bằng (2) chuyển dịch theo chiều nghịch

b) Thêm hơi nước vào:

 • Cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều thuận
 • Cân bằng (2) chuyển dịch theo chiều thuận

c) Thêm khí H2 vào:

 • Cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều nghịch
 • Cân bằng (2) chuyển dịch theo chiều nghịch

d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích hệ giảm xuống.

 • Cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều nghịch
 • Cân bằng (2) không đổi.

e) Dùng chất xúc tác.

 • Cân bằng (1) không đổi
 • Cân bằng (2) không đổi
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021