Giải câu 1 bài 25: Flo Brom Iot

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 113 sgk hóa 10

Dung dịch nào sau đây không thể chứa trong bình thủy ngân?

A. HCl

B. H2SO4

C. HNO3

D. HF

Bài làm:

Đáp án D.

Do thành phần thủy tinh là SiO2 bị HF ăn mòn:

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021