Giải câu 2 bài 21: Khái quát về nhóm Halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 96 sgk hóa 10

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)?

A. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e.

B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hidro.

C. Có số oxi hóa -1 trong mọi trường hợp.

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.

Bài làm:

Đáp án C: Có số oxi hóa -1 trong mọi trường hợp.

  • Flo có độ âm điện lớn nhất nên có số oxi hóa là -1 . Các nguyên tố khác ngoài số oxi hóa -1 còn có nhiều số oxi hóa khác.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021