Giải câu 4 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 74 SGK)

Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.

Bài làm:

Trong H2O: H có cộng hóa trị 1, O có cộng hóa trị 2

Trong CH4: C có cộng hóa trị 4, H có cộng hóa trị 1

Trong HCl: H có cộng hóa trị 1, Cl có cộng hóa trị 1

Trong NH3: H có cộng hóa trị 1, N có cộng hóa trị 3.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021