Giải câu 1 bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 118 sgk hóa 10

Dãy nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần?

A. HCl, HBr, HI, HF

B. HBr, HI, HF, HCl

C. HI, HBr, HCl, HF

D. HF, HCl, HBr, HI

Bài làm:

Đáp án C: HI, HBr, HCl, HF

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021