Giải câu 1 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 82 SGK)

Cho các phản ứng sau :

A. 4NH3 + 5O2 →(đk: to, xt) 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. NH3 + 3CuO →(đk: to) 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.

Ở phản ứng nào NH3 không đóng vai trò chất khử ?

Bài làm:

Đáp án D

2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.

Trong phản ứng này nguyên tử N trong NH3 vẫn giữ nguyên số oxi hóa là -3

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021