Giải câu 7 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

  • 1 Đánh giá

Câu 7.(Trang 74 SGK)

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất , đơn chất và ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO­4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KmnO4.

d) MnO4- , SO42- , NH4+.

Bài làm:

Trong các hợp chất này O có số oxi hòa là -2 và hiđro có số oxi hóa là +1

a) Số oxi hóa của S trong H2S, S, H2SO3, H2SO­4 lần lượt là -2 , 0, +4, +6.

b) Số oxi hóa của Cl trong HCl, HClO, NaClO2, HClO3 lần lượt là -1, +1, +3, +5.

c) Số oxi hóa của Mn trong Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4. lần lượt là 0, +2, +4, +7. K có số oxi hóa là +1

d) Trong MnO4- Mn có số oxi hóa +7, trong SO42- S có số oxi hóa +6, trong NH4+ N có số oxi hóa là +3.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021