Giải câu 11 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

  • 1 Đánh giá

Câu 11.(Trang 48 SGK)

Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất ? Tại sao ?

Bài làm:

Nguyên tử của nguyên tố Flo có giá trị độ âm điện lớn nhất vì

  • Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tính hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, đồng thời tính phi kim mạnh dần. Vì vậy nhóm VIIA có độ âm điện lớn nhất.
  • Trong một nhóm A theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố mạnh dân, đồng thời tính phi kim yếu dần mà trong nhóm VIIA flo có điện tích hạt nhân bé nhất.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021