Giải câu 6 bài 12: Liên kết ion Tinh thể ion

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 60)

Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4

b)NH4NO3

c) KCl

d) K2SO4

e) NH4Cl

f) Ca(OH)2

Bài làm:

Các chất chứa ion đa nguyên tử là: H3PO4 , NH4NO3 , K2SO4 , NH4Cl , Ca(OH)2

Tên các ion đa nguyên tử là

PO43- : anion photphat, NO3- : anion nitrat , SO42- :anion sunfat, NH4+: cation amoni , OH- : anion hiđroxit

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021