Giải câu 1 bài 32: Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 138 sgk hóa 10

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau :

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của các chất trong những phản ứng trên ?

A. Phản ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Phản ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

C. Phản ứng (2) : SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Phản ứng (1) : Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2) : H2S là chất khử.

Bài làm:

Đáp án C.

Trong phản ứng (1)

S+4 → S+6 + 2e

Br2 + 2e → 2Br-

=>SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

Trong phản ứng (2):

S+4 + 4e → S

S-2 → S + 2e

=>SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021