Giải câu 5 bài 16: Luyện tập Liên kết hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 76)

Một nguyên tử có cấu hình electron 1s22s22p3

a) Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra công thức phân tử của hợp chất khí với hidro

b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử đó.

Bài làm:

a) Nguyên tử có tổng số electron là 7, suy ra số thứ tự là 7. Có 2 lớp electron suy ra nguyên tố ở chu kì 2. Nguyên tố p có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên thuộc nhóm VA. Đó là nitơ. Công thức phân tử hợp chất với hidro là NH3

b) Công thức eletron và công thức cấu tạo của N2

Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021