Giải thí nghiệm 2 bài 35: Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳn

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Tính khử của SO2

  • Quan sát hiện tượng, viết phương trình hóa học.
  • Xác định vai trò các chất tham gia phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Tính khử của SO2

Dụng cụ, hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống dẫn khí, giá đỡ,...
  • Hóa chất: dung dịch H2SO4, Na2SO3, dung dịch Br2.

Cách tiến hành:

  • Dẫn khí lưu huỳnh đioxit vào dung dịch brom.

Hiện tượng:

  • Dung dịch nước brom nhạt màu dần rồi mất màu:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2

SO2 + Br2 + 2H2O→ 2HBr+ H2SO4

  • SO2 đóng vai trò là chất khử, Br2 đóng vai trò là chất oxi hóa.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021