Giải câu 2 bài 29: Oxi Ozon

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 127 sgk hóa 10

Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực?

A. H2S.

B. O2.

C. Al2S3

D. SO2.

Bài làm:

Đáp án B.

  • Do oxi có cấu tạo bởi 2 nguyên tử oxi giống nhau nên liên kết là liên kết cộng hóa trị không cực.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021