Giải câu 5 bài 32: Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 139 sgk hóa 10

Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 màu tím nhận thấy dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng hóa học sau :

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy cân bằng phương trình hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

b) Hãy cho biết vai trò của SO2 và KMnO4 trong các trường hợp trên.

Bài làm:

a) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

5 x | S+4 → S+6 + 2e

2 x | Mn+7 +5e → Mn+2

b) SO2 là chất khử, KMnO4 là chất oxi hóa.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021