Giải câu 3 bài bảng nhân 8

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 53 - sgk Toán lớp 3

Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 3 bài bảng nhân 8

Bài làm:

Giải câu 3 bài bảng nhân 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021