Giải câu 3 bài các số có bốn chữ số (tiếp)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 95 sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3000; 4000; 5000; ... ; ... ; ...

b) 9000; 9100 ; 9200; ... ; ... ; ...

c) 4420; 4430 ; 4440; ... ; ... ; ...

Bài làm:

a) 3000; 4000; 5000; 6000 ; 7000 ; 8000

b) 9000; 9100 ; 9200; 9300; 9400 ; 9500

c) 4420; 4430 ; 4440; 4450 ; 4460 ; 4470

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021