Giải câu 3 bài đề xi mét vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 63 - sgk Toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm2 = …cm2 48 dm2 = …cm2 1997 dm2 = ….cm2

100 cm2 =…dm2 2000cm2 =….dm2 9900cm2 = …dm2

Bài làm:

1dm2 = 100 cm2 48 dm2 = 4800 cm2 1997 dm2 = 199700 cm2

100 cm2 = 1 dm2 2000cm2 = 20 dm2 9900cm2 = 99 dm2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021