Giải câu 4 Bài So sánh các số có nhiều chữ số

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 13 - sgk toán 4:

a, Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

b, Số bé nhất có ba chữ số là số nào?

c, Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?

d, Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?

Bài làm:

a, Số lớn nhất có ba chữ số là: 999

b, Số bé nhất có ba chữ số là: 100

c, Số lớn nhất có sáu chữ số là: 999 999

d, Số bé nhất có sáu chữ số là: 100 000.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021