Giải Câu 4 bài Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều phòng họp B 9 người

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người

c) Phòng họp A có ít phòng họp B 6 người

d) Hai phòng họp có số người như nhau

Bài làm:

Phòng họp A có số người là: 11 x 12 = 132 (người)

Phòng họp B có số người là: 9 x 14 = 126 (người)

Phòng họp A có số người nhiều hơn phòng họp B là: 132 – 126 = 6 (người)

=> Vậy câu b đúng; a, c, d sai

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021