Giải câu 2 bài Phép chia phân số sgk Toán 4 trang 136

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 136 sgk toán lớp 4

Tính:

a) : \(\frac{5}{8}\)

b) : \(\frac{3}{4}\)

c) : \(\frac{1}{2}\)

Bài làm:

a) : \(\frac{5}{8}\) = x \(\frac{8}{5}\) = \(\frac{3 \times 8}{7 \times 5}\) = \(\frac{24}{35}\)

b) : \(\frac{3}{4}\) = x \(\frac{4}{3}\) = \(\frac{8 \times 4}{7 \times 3}\) = \(\frac{32}{21}\)

c) : \(\frac{1}{2}\) = x \(\frac{2}{1}\) = \(\frac{1 \times 2}{3 \times 1}\) = \(\frac{2}{3}\)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021