Giải câu 2 bài nhân một số với một tổng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 66 - sgk Toán lớp 4
a) Tính bằng hai cách:
36 x ( 7 + 3); 207 x (2 +6)


b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)
5 x 38 + 5 x 62; 135 x 8 + 135 x 2

Bài làm:

a) Tính bằng hai cách:
36 x ( 7 + 3);

  • 36 x ( 7 + 3) = 36 x 10 = 360
  • 36 x ( 7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 = 252 + 108 = 360

207 x (2 +6)

  • 207 x (2 + 6) = 207 x 8 = 1656
  • 207 x ( 2 + 6) = 207 x 2 + 207 x 6 = 414 + 1242 = 1656


b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)
5 x 38 + 5 x 62;

  • 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x ( 38 + 62) = 5 x 100 = 500
  • 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500

135 x 8 + 135 x 2

  • 135 x 8 + 135 x 2= 135 x (8 + 2) = 135 x 10 = 1350
  • 135 x 8 + 135 x 2 = 1080 + 270 = 1350
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021