Giải câu 4 bài : Ki-lô-mét vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 100 sgk toán lớp 4

Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ

a) Diện tích lớp học : 81cm2; 900dm2; 40m2

b) Diện tích nước Việt Nam: 5000000m2; 324000dm2; 330991km2

Bài làm:

a) Chọn diện tích lớp học bằng: 40m2

b) Diện tích nước Việt Nam: 330991km2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021