Giải câu 4 Bài Nhân với số có một chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 57 - SGK Toán 4:

Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Bài làm:

Tổng số truyện mà 8 xã vùng thấp nhận được là: 850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Tổng số truyện mà 9 xã vùng cao nhận được là: 980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Tổng số truyện mà huyện đó nhận được là: 6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)

Đáp số: 15620 (quyển truyện)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021