Giải câu 1 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 98 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 98 sgk toán lớp 4

Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816

a) Số nào chia hết cho 3

b) số nào chia hết cho 9

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Bài làm:

Hướng dẫn: Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay 3 không.

Ví dụ: số 4563 có tổng các chữ số là 4 + 5 + 6 + 3 = 18; chia hết cho 9 và chia hết cho 3. Vậy số 4563 chia hết cho 9, 3.

Tương tự tìm được các số sau:

a) Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 3576; 66816

b) Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66816

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 2229; 3576.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021