Giải Bài: Chia cho số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Dựa trên các bài phép chia đã học, KhoaHoc hướng dẫn các con thực hiện phép chia cho số có ba chữ số và giải các bài toán liên quan. Chúc các con học tập tốt.

A. Lý thuyết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 86 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 2120 : 424 b) 6420 : 321

1935 : 354 4957 : 165

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 86 sgk Toán lớp 4

Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495

b) 8700 : 25 : 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 86 sgk Toán lớp 4

Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem
Chủ đề liên quan