Giải Câu 3 bài Chia cho số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 86 sgk Toán lớp 4

Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

Bài làm:

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là :

7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là :

7128 : 297 = 24 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là :

27 – 24 = 3 (ngày)

=> Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn 3 ngày so với cửa hàng thứ nhất

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021