Giải câu 2 bài : Dấu hiệu chia hết cho 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 96 sgk toán lớp 4

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

a) 150 < ... < 160

b) 3575 < ... < 3585

c) 335 ; 340 ; 345 ; 350 ; 355 ; 360.

Bài làm:

a) Giữa số 150 và 160 chỉ có 155 là số chia hết cho 5, nên ta điền được như sau:

150 < 155 < 160

b) Giữa số 1575 và số 3585 chỉ có 3580 chia hết cho 5, nên ta điền được như sau:

3575 < 3580 < 3585

c) Ta thấy dãy số này là dãy số liên tiếp chia hết cho 5, nên ta điền được như sau:

335 ; 340 ; 345 ; 350 ; 355 ; 360.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021