Giải câu 5 Luyện tập Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 18 - SGK Toán 4:

Trong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2003, đọc số dân của các tỉnh, thành phố đó:

Giải câu 5 Luyện tập Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

Bài làm:

Số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2003:

Hà Giang: 648 100 (người): Sáu trăm bốn mươi tám nghìn một trăm người.

Hà Nội: 3 007 000 (người): Ba triệu không trăm linh bảy nghìn người.

Quảng Bình: 818 300 (người): Tám trăm mười tám nghìn ba trăm người.

Gia Lai: 1 075 200 (người): Một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm người.

Ninh Thuận: 546 100 (người): Năm trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm người.

TP. Hồ Chí Minh: 5 554 800 (người): Năm triệu năm trăm năm mươi tư nghìn tám trăm người.

Cà Mau: 1 181 200 (người): Một triệu một trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm người.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021