Giải câu 1 bài Giới thiệu tỉ số sgk Toán 4 trang 147

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 147 sgk toán lớp 4

Viết tỉ số của a và b biết:

a) a= 2; b = 3

b) a = 7; b= 4

c) a = 6; b = 2

d) a = 4; b = 10

Bài làm:

Tỉ số của a và b là a: b hay (b khác 0)

a) Tỉ số của a= 2; b = 3 là 2 : 3 hay

b) Tỉ số của a = 7; b= 4 là 7 : 4 hay

c) Tỉ số của a = 6; b = 2 là 6 : 2

d) Tỉ số của a = 4; b = 10 là 4 : 10

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021