Giải Câu 1 trang 74

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Tính

a) 345 x 200; b) 237 x 24; c) 403 x 346

Bài làm:

  • Các con thực hiện đặt tính như đã học ở bài trước, kết quả thu được như sau:

a) 345 x 200 = 69000

b) 237 x 24= 5688

c) 403 x 346= 139438

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021