Giải câu 3 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 96 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 96 sgk toán lớp 4

Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324

a) Số nào chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

b) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

Bài làm:

a) Trong các số trên, số nào có chữ số tận cùng là chữ số 0 thì số đó vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5:

480; 2000; 9010

b) Số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng là 2 ; 4 ; 6 ; 6 :

296; 324

c) Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng là 5:

345; 3995

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021