Giải câu 4 bài : Dấu hiệu chia hết cho 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 96 sgk toán lớp 4

Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000

a) Số nào chia hết cho 5 và chia hết cho 2

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào dấu hiệu nhận biết chia hết cho 2 và chia hết cho 5, ta trả lời được như sau:

a) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là:

660; 3000

b) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:

35; 945

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021