Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 128 sgk toán lớp 4

Tính

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

Hai phân số khác mẫu số nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu số rồi cộng.

Quy đồng mẫu số:

;

Cộng hai phân số:

= \(\frac{21}{28}+\frac{8}{28}= \frac{21 + 8}{28} = \frac{29}{28}\)

b)

Ta thấy 16 : 8 = 2 nên giữ nguyên phân số và nhân cả tử và mẫu của phân số \(\frac{3}{8}\) với 2.

Cộng hai phân số:

= \(\frac{5}{16}+\frac{6}{16}= \frac{5 + 6}{16} = \frac{11}{16}\)

c)

Mẫu số 3 khác 5 nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu số rồi cộng.

Quy đồng mẫu số:

;

Cộng hai phân số:

= \(\frac{5}{15}+\frac{21}{15}= \frac{5+21}{15} = \frac{26}{15}\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021