Giải câu 2 Bài Luyện tập Tìm số trung bình cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 28 - SGK Toán 4:

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Bài làm:

Tổng số người tăng thêm của xã đó trong 3 năm liền là: 96 + 82 + 71 = 249 (người)

Trung bình mỗi năm dân số của xã tăng thêm là: 249 : 3 = 83 (người)

Đáp số: Vậy trung bình mỗi năm xã đó tăng thêm 83 người

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021