Giải câu 5 Bài Luyện tập Tìm số trung bình cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 28 - SGK Toán 4:

a) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

Bài làm:

a) Gọi số cần tìm là x.

Theo đề bài, ta có: (x + 12) : 2 = 9.

Vậy tổng của hai số là: x + 12 = 9 x 2 = 18.

Vậy số cần tìm là: x = 18 - 12 = 6.

Đáp số: x = 6.

b) Gọi số phải tìm là y.

Theo đề bài, ta có: (y + 30) : 2 = 28.

Vậy tổng của hai số là: y + 30 = 28 x 2 = 56.

Vậy số cần tìm là: y = 56 - 30 = 26.

Đáp số: y = 26.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021