Giải câu 3 bài nhân một số với một tổng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 67 - sgk Toán lớp 4

Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

(3 +5) x 4 và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Bài làm:

(3 +5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

Vậy (3 +5) x 4 = 3 x 4 + 4 x 5

Muốn nhân một số với một tổng ta nhân mỗi số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021