Giải câu 2 Bài Tính chất giao hoán của phép cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 43 - SGK Toán 4:

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + ...

65 + 297 = ... + 65

.... + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + ...

84 + 0 = ...+ 84

a + 0 = ...+ a = ...

Bài làm:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ta có:

a) 48 + 12 = 12 + 48 b) m + n = n + m

65 + 297 = 297 + 65 84 + 0 = 0+ 84

177 + 89 = 89 + 177 a + 0 = 0 + a = a

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021