Giải Câu 1 bài Luyện tập trang 84

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 84 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 4725 : 15 b) 35 136 : 18

4647 : 82 18 408 : 52

4935 : 44 17 826 : 48

Bài làm:

Giải bài 1 trang 84 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021