Giải bài : Luyện tập sgk Toán lớp 4 trang 110

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập về cách đọc, viết phân số và cách chuyển thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác thành phân số. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 110 sgk toán lớp 4

Đọc các số đo đạc : kg; \(\frac{5}{8}\) m ;\(\frac{19}{12}\) giờ; \(\frac{6}{100}\)m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 110 sgk toán lớp 4

Viết các phân số: Một phần tư, sáu phần mười; mười tám phần mười lăm; bảy mươi hai phần trăm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 110 sgk toán lớp 4

Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1

8; 14 ; 32; 0; 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 110 sgk toán lớp 4

Viết một phân số:

a) Bé hơn 1

b) Bằng 1

c) Lớn hơn 1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 110 sgk toán lớp 4

Mỗi đoạn thẳng dưới đây đều được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán lớp 4 trang 110

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021