Giải câu 1 bài đề xi mét vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 63 - sgk Toán lớp 4

Đọc:

32 dm2; 911 dm2; 1952dm2; 492 000dm2

Bài làm:

  • 32 : Ba mươi hai đề xi mét vuông
  • 911 : Chín trăm mười một đề xi mét vuông
  • 1952 : Một nghìn chín trăm năm mươi hai đề xi mét vuông
  • 492 000 : Bốn trăm chín mươi hai nghìn đề xi mét vuông

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021