Giải bài : Luyện tập sgk Toán 4 trang 117

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích luyện tập về cách quy đồng mẫu số của hai phân số, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 117 sgk toán lớp 4

Quy đồng các phân số:

a) và $\frac{4}{5}$ ; $\frac{11}{49}$ và $\frac{8}{7}$ ; $\frac{12}{6}$ và $\frac{5}{9}$;

b) và $\frac{7}{36}$ ; $\frac{47}{100}$ và $\frac{17}{25}$ ; $\frac{4}{9}$ và $\frac{5}{8}$;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 117 sgk toán lớp 4

a) Hãy viết và 2 thành hai phân số đều có mẫu số là 5.

b) Hãy viết 5 và thành hai phân số đều có mẫu số là 9; là 18.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 117 sgk toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

a) ; $\frac{1}{4}$ và $\frac{4}{5}$ ;

b) ; $\frac{2}{3}$ và $\frac{3}{4}$ ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 118 sgk toán lớp 4

Viết các phân số lần lượt bằng ; $\frac{23}{60}$ và có mẫu số chung là 60.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 118 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu):

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021