Giải Câu 3 bài Chia cho số có hai chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 81 sgk Toán lớp 4

Tìm x:

a) x x 34 = 714

b) 846 : x = 18

Bài làm:

a) x x 34 = 714

x = 714 : 34

x = 21

b) 846 : x = 18

x = 846 : 18

x = 47

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021