Giải bài tập 1 ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 161 - sgk toán lớp 4

Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601:

a) Số nào chia hết cho 2 ? Số nào chia hết cho 5 ?

b) Số nào chia hết cho 3 ? Số nào chia hết cho 9 ?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

d) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 ?

e) Số nào không chia hết cho cả 2 và 9 ?

Bài làm:

Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601:

a) Số nào chia hết cho 2 là: 7362, 4136.

Số chia hết cho 5 là: 605, 2640

b) Số chia hết cho 3 là: 7362, 4136 và 20601

Số chia hết cho 9 là: 7362; 20601

c) Số chia hết cho cả 2 và 5 là: 2640

d) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 là 605

e) Số không chia hết cho cả 2 và 9 là: 1207, 605

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021