Giải câu 1 bài : Dấu hiệu chia hết cho 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 96 sgk toán lớp 4

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553

a) Số nào chia hết cho 5

b) Số nào không chia hết cho 5

Bài làm:

Hướng dẫn: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5, còn lại là các số không chia hết cho 5.

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553

a) Các số chia hết cho 5 là :

35; 660; 3000; 945

b) Các số không chia hết cho 5 là:

8; 57; 4674; 5553

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021