Giải câu 1 bài nhân một số với một tổng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 66 - 67 sgk Toán lớp 4

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài nhân một số với một tổng

Bài làm:

Giải bài nhân một số với một tổng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021